De school als leefgemeenschap

De school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid. In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren dat deze taak voor ieder een andere kan zijn en dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk zijn.

Samenleven met anderen heeft ook zo zijn beperkingen. In het samenwerken met elkaar is het belangrijk uit te gaan van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Wij bieden de kinderen de nodige hulp, waardoor het kind verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.

Ons onderwijs
Wij geven het onderwijs in een vriendelijke en veilige sfeer op school. Als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er op school boeiend onderwijs wordt gegeven; onderwijs dat onze kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Daarom vinden wij de ontwikkeling van gevoel en creativiteit net zo belangrijk als leren.

Uitdagende leeromgeving
Op onze school scheppen de leerkrachten een leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen kinderen en hun ontwikkelingsgang leiden tot allerlei vormen van differentiatie.

In een Montessori groep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar (heterogene groepen). Zo leren zij met elkaar samenwerken, elkaar te helpen en leren zij van elkaar.

 

Ons pedagogisch handelen
Wij:
-willen dat ieder kind ervaart: 'Wat ik doe, doet er toe';
-willen in elk kind het vermogen naar boven halen om zich positief te onderscheiden van anderen;
-de kinderen kennen en herkennen de eigenschappen;
-stimuleren deze eigenschappen te leren gebruiken;
-dragen zorg voor een voorbereide leeromgeving waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden op een wijze die past bij hun ontwikkeling;
-geven de ruimte om keuzes te maken en hun eigen leren te organiseren;
-begeleiden kinderen bij de aanpak die ze kiezen om problemen op te lossen.