Nederlandse Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie:

het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Onze school is in maart 2010 gevisiteerd door de NVM en we zijn voor de komende 5 jaar wederom een gecertificeerde montessorischool. visitatierapport 2010

De visitatie
Jaarlijks worden ongeveer 35 scholen (van de in totaal 160) gevisiteerd. De lijst hiervoor wordt opgemaakt door het secretariaat en vastgesteld door de commissie Toelating & Erkenning (T&E); scholen kunnen zich ook zelf hiervoor opgeven.
De commissie T&E stelt de lijst met scholen en visiteurs vast. Streven is dat scholen zo ongeveer eens in de vijf jaar gevisiteerd worden. De scholen die gevisiteerd worden leveren elk een lid voor de pool van visiteurs. Scholen die dit niet doen, krijgen een boete.
Er is een groep getrainde visiteurs van 15 personen. Daarnaast visiteren leden van T&E mee. Uit deze drie groepen worden de aparte schoolcommissies gevormd, die uit drie personen bestaan: lid T&E, vaste visiteur, visiteur uit de groep scholen die aan de beurt zijn. Er is jaarlijks een trainingsdag voor alle visiteurs. Voor de vaste visiteurs is het niet verplicht ieder jaar hieraan deel te nemen: zij  mogen af en toe een jaar overslaan.

Bij de visitatie is de zogenaamde 'Gulden tien' het basisdocument, waarvan de domeinen, criteria en indicatoren zijn afgeleid. In een intentieverklaring moeten scholen tekenen voor de Gulden tien. Uit de Gulden tien is een toetsingskader afgeleid waarin de domeinen 'Beleid en Organisatie' en 'Onderwijs' onderscheiden worden.

Binnen Beleid en Organisatie zijn vier criteria (hier 'standaarden' genoemd) benoemd:
-visie
-personeelsbeleid,
-kwaliteitszorgbeleid
-contacten met ouders.

Binnen Onderwijs zijn de standaarden:
-lokalen
-schoolgebouw
-materialen
-heterogeniteit
-vrije werkkeuze
-stimuleren zelfstandigheid
-kindvolgsysteem.

Aan iedere standaard zijn indicatoren gehangen waarmee de standaarden zichtbaar gemaakt kunnen worden. Naast deze lijst criteria worden ook eisen gesteld aan het personeel. De school dient op een lijst in te vullen welke graden van montessori deskundigheid gelden voor alle vast benoemde leerkrachten en de directie. De scholen die gevisiteerd worden schrijven een zelfevaluatie. Deze bestaat uit een zelfscorelijst op de eerder genoemde domeinen en standaarden, waarin enige ruimte is voor korte toelichting. Daarnaast levert de school aanvullende documenten: schoolplan en schoolgids.

De feitelijke visitatie duurt één dag. Op deze dag bezoekt de commissie zoveel mogelijk groepen in alle bouwen en observeert aan de hand van een lijst. De commissie spreekt parallel met panels van bovenbouwleerlingen en ouders en weer samen met een panel van leerkrachten en met de schoolleiding.
Aan het eind van de visitatiedag wordt in twee trappen mondeling gerapporteerd: eerst alleen aan de schoolleiding, vervolgens aan het team. Binnen één week volgt een schriftelijke rapportage. De school heeft dan drie weken de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden. Ook kan de school nog commentaar geven of verbeterplannen indienen. Deze worden dan als bijlage bij het definitieve rapport opgenomen. De school ontvangt tevens een evaluatieformulier over het verloop van de visitatie.

Erkenning
Voor al erkende scholen geldt dat de erkenning zeven jaar geldt. Zoals gezegd: het streven is dat scholen eens in de vijf jaar gevisiteerd worden. Voor scholen die afgewezen worden is er een procedure van hervisitatie na twee jaar. Alle visitatierapporten worden toegestuurd aan het sectie bestuur en maken standaard deel uit van de agenda. Dat kan betekenen dat er apart aandacht wordt geschonken aan scholen.

www.montessori.nl