Meldcode Kindermishandeling

Meldcode en meldplicht

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben. Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

 

Meldcode kindermishandeling

De wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht scholen vanaf juli 2013 een meldcode te hebben en te gebruiken. Een onderdeel van deze wet is het Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld bestaat uit 5 stappen. De stappen die de school onderneemt bij signalen kunt u lezen in Stappenplan Kindermishandeling en huiselijk geweld. Onze school is tevens aangesloten bij Matchpoint Amsterdam.

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

Aandachtsfunctionaris

Op de Montessorischool Landsmeer is Astrid Frederici de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 

Meldplicht

Sinds 1999 geldt de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt.

Op de website van Esprit Scholen (Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden.