Visitatie en erkenning NMV

We zijn een gecertificeerde montessorischool. De NMV komt elke vijf jaar om de school te beoordelen. De laatste keer was dat in 2010. In het voorjaar van 2016 worden we opnieuw beoordeeld.

Protocol visitatie

Jaarlijks worden ongeveer 35 scholen (van de in totaal 160) gevisiteerd. De lijst hiervoor wordt opgemaakt door het secretariaat en vastgesteld door de commissie Toelating & Erkenning (T&E); scholen kunnen zich ook zelf hiervoor opgeven. De commissie T&E stelt de lijst vast.

Streven is dat scholen zo ongeveer eens in de vijf jaar gevisiteerd worden. De scholen die gevisiteerd worden leveren elk een lid voor de pool van visiteurs. Er is een vaste groep getrainde visiteurs van 15 personen. Daarnaast visiteren leden van T&E mee. Uit deze drie groepen worden de aparte schoolcommissies gevormd, die uit drie personen bestaan: lid T&E, vaste visiteur, visiteur uit de groep scholen die aan de beurt zijn. Er is jaarlijks een trainingsdag voor alle visiteurs. Voor de vaste visiteurs is het niet verplicht ieder jaar hieraan deel te nemen: zij  mogen af en toe een jaar overslaan.

Bij de visitatie is de zogenaamde 'Gulden tien' het basisdocument, waarvan de domeinen, criteria en indicatoren zijn afgeleid. In een intentieverklaring moeten scholen tekenen voor de Gulden tien. Uit de Gulden tien is een toetsingskader afgeleid waarin de domeinen 'Beleid en organisatie' en 'Onderwijs' onderscheiden worden.

Binnen 'Beleid en organisatie' zijn vier criteria (hier 'standaarden' genoemd) benoemd: visie, personeelsbeleid, kwaliteitszorgbeleid en contacten met ouders.

Binnen 'Onderwijs' zijn de standaarden: lokalen, schoolgebouw, materialen, heterogeniteit, vrije werkkeuze, stimuleren zelfstandigheid en kindvolgsysteem.

Aan iedere standaard zijn indicatoren gehangen waarmee de standaarden zichtbaar gemaakt kunnen worden. Naast deze lijst criteria worden ook eisen gesteld aan het personeel. De school dient op een lijst in te vullen welke graden van montessori deskundigheid gelden voor alle vast benoemde leerkrachten en de directie. De scholen die gevisiteerd worden schrijven een zelfevaluatie. Deze bestaat uit een zelfscorelijst op de eerder genoemde domeinen en standaarden, waarin enige ruimte is voor korte toelichting. Daarnaast levert de school aanvullende documenten: schoolplan en schoolgids.

De feitelijke visitatie duurt één dag. Op deze dag bezoekt de commissie zoveel mogelijk groepen in alle bouwen en observeert aan de hand van een lijst. De commissie spreekt parallel met panels van bovenbouwleerlingen en ouders en weer samen met een panel van leerkrachten en met de schoolleiding.

Aan het eind van de visitatiedag wordt in twee trappen mondeling gerapporteerd: eerst alleen aan de schoolleiding, vervolgens aan het team. Binnen één week volgt een schriftelijke rapportage. De school heeft dan drie weken de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden. Ook kan de school nog commentaar geven of verbeterplannen indienen. Deze worden dan als bijlage bij het definitieve rapport opgenomen. De school ontvangt tevens een evaluatieformulier over het verloop van de visitatie.

Erkenning

Voor alle erkende scholen geldt dat de erkenning zeven jaar geldt. Zoals gezegd: het streven is dat scholen eens in de vijf jaar gevisiteerd worden. Voor scholen die afgewezen worden is er een procedure van her-visitatie na twee jaar. Alle visitatierapporten worden toegestuurd aan het sectiebestuur en maken standaard deel uit van de agenda. Dat kan betekenen dat er apart aandacht wordt geschonken aan scholen. Visitatierapport 2010.

 

Naast de NMV wordt de school eens in de vier jaar bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Zo ook november 2015. Februari 2016 heeft de school het inspectierapport ontvangen. Wij zijn blij dat we wederom door de inspectie als voldoende zijn beoordeeld én dat de inspectie met ons meedenkt en adviezen voor toekomstig beleid aandraagt.