Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Medezeggenschapsstatuut

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO. Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR

Reglement GMR

 

De medezeggenschapsraad op de Montessorischool

Elke school heeft een bevoegd gezag, het bestuur. Bij ons op school is de directeur gemandateerd door het bestuur. Hiervoor is een managementstatuut opgesteld waarin de bevoegdheden van de directeur beschreven zijn. Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR), zoals verplicht gesteld door de Wet Medezeggenschap op Scholen (zie www.infowms.nl).

De MR bestaat uit drie ouders die de ouders vertegenwoordigen en drie leerkrachten die het team vertegenwoordigen.

Wat doet de MR? Vanuit de wet heeft de MR inspraak op het beleid van de school. Dat kan in verschillende vormen: 

  • instemming op (voorgenomen) besluiten;
  • advies over (voorgenomen) besluiten;
  • ongevraagd advies.

 

Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen. Per onderwerp kunnen de bevoegdheden per geleding verschillen. Naast de wettelijke bepalingen gelden ook nog de reglementen vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Een besluit waarop instemming vereist is mag pas uitgevoerd worden wanneer de instemming gegeven is. De voorzitter stelt de directeur per besluit op de hoogte van het oordeel van de MR. Bij geschillen tussen bestuur en MR is er de mogelijkheid om te rade te gaan bij de landelijke geschillencommissie.

Voorbeelden van onderwerpen waar de MR bevoegdheid heeft zijn: 

  • De besteding van het geld van de school;
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Schooltijden;
  • Arbeidstijdenregeling voor personeel;
  • Inzet van personeel in enig schooljaar.

 

Bij ons op school is de directeur afgevaardigd namens het bestuur voor overleg met de MR. Over voorgenomen besluiten door het bestuur voert de directeur altijd eerst overleg met de MR. Vergaderingen De MR vergadert in de regel 6 keer per jaar en vaker wanneer dat nodig is. De vaste vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. In de Berichten kunt u lezen welke agendapunten er besproken worden en worden extra vergaderingen bekend gemaakt.

Vergaderingen zijn openbaar, behoudens onderwerpen waar over personen gesproken wordt. Dit schooljaar staan een aantal zaken op de agenda voor de MR. Sommige daarvan zijn jaarlijks terugkerende zaken zoals de begroting, het formatieplan, het jaarplan en de vakantieregeling. Andere zaken zijn incidenteel zoals het schoolreglement en de discussie rond schooltijden en het continurooster.

De vergaderdata van de MR zijn afgestemd op wanneer van de MR instemming of advies vereist is op voorgenomen besluiten.

Zaken die gedurende het jaar naar voren komen zullen waar mogelijk aan de agenda van de bestaande vergaderdata toegevoegd worden. Indien nodig zullen extra vergaderdata gepland worden. Deze worden zodra deze bekend zijn via de Berichten en de website bekend gemaakt.

De definitieve agenda van de vergaderingen wordt circa 2 weken voor de vergadering bekendgemaakt via de Berichten. Vergaderingen beginnen in de regel om 19:30 uur.

Samenstelling

De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De personeelsgeleding wordt gekozen door de teamleden. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Verkiezingen vinden iedere twee jaar plaats in even jaren. De huidige samenstelling is:

Personeelsgeleding: - Sylvia Stegers - Michelle van Kooten (secretaris) - Rosaly Santoli
Oudergeleding: - Roos Veldt- Marije de Lange (voorzitter)- Marisja de Best

Missie en werkwijze

Doordat de school geen ouderbestuur meer heeft is de MR nog belangrijker voor het waarborgen van de identiteit van onze school. De MR ziet dit als haar belangrijkste opdracht en dit bindt de teamgeleding en de oudergeleding, maar gaat ook verder dan de MR. De MR is vooral een controlerend orgaan en zal zich, om onafhankelijkheid te waarborgen, niet mengen in operationele discussies. Wel is het belangrijk dat de MR weet wat er leeft onder de ouders, het team en natuurlijk de kinderen. De MR staat dan ook altijd open voor uw mening. Ook onderhoudt de MR regelmatig contact met de Ondernemingsraad, aangezien de OR in het hart van de school zit en helpt bij allerhande activiteiten. De MR dient alle belangen af te wegen en uiteindelijk in het belang van de school en de kinderen te handelen. Dat betekent overigens niet dat de MR automatisch besluiten zal beoordelen aan de hand van wat de meerderheid (van ouders en/of team) vindt. Dat kan betekenen dat de MR een besluit dat slechts een kleine groep onevenredig raakt anders zal beoordelen dat wat de meerderheid wellicht wenst. Uiteraard is de MR altijd bereid om toelichting te geven. GMR Zaken die meerdere scholen aangaan worden met het bestuur besproken door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de MR een afvaardiging heeft.

 

Notulen MR:

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Montessorischool Landsmeer 2017-2018

Montessorischool Landsmeer Activiteitenplan Medezeggenschapsraad 2018-2019

 

Contact
Algemeen mailadres van de MR: mr@msl.espritscholen.nl