Leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs

Passend onderwijs

De wetgever heeft de wet Passend Onderwijs augustus 2014 in werking laten treden. Alle scholen zijn sindsdien verplicht om passend onderwijs te bieden en er voor te zorgen dat belemmeringen in de school zo veel mogelijk weggenomen zijn opdat zo veel mogelijk kinderen van het onderwijs gebruik kunnen maken ongeacht handicap of stoornis. 

Passend onderwijs is het bieden van het juiste onderwijs voor ieder kind op school. Dit vraagt veel van de school. Dat kan de school niet alleen. Alles is er dan ook op gericht om dit samen te doen met ouders, leerkrachten, ondersteuningsteam en eventueel een externe instelling. 

Iedere school is verplicht een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen. Het SOP maakt duidelijk wat de school aan passend onderwijs kan bieden. In onze school werken we hard om passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk te maken. Hiertoe hebben we een zorgroute vastgesteld, werken nauw samen met het Samenwerkingsverband en de Schoolbegeleidingsdienst KlaaRR en doen we jaarlijks aan deskundigheidsbevordering.

Begeleiding en ondersteuning, interne begeleiding
De zorgroute binnen de school beschrijft hoe wij stapsgewijs te werk gaan bij het signaleren en bieden van hulp. De rol van de leerkracht, de intern begeleider en de ouders is hierbij duidelijk omschreven. De te volgen route loopt parallel aan de richtlijnen van het Samenwerkingsverband Waterland. Voor dyslexie hebben we een procedure, het dyslexieprotocol. Ouders hebben logischerwijze inzagerecht in handelingsplannen, rapporten en verslagen van de school en de Schoolbegeleidingsdienst.

De intern begeleider coördineert in de school de afname van de gestandaardiseerde toetsen die we twee keer per jaar afnemen. Het gaat dan om toetsen voor de vakgebieden taal, rekenen en spelling voor de midden en-bovenbouw. In de onderbouw krijgen alleen de kinderen van groep twee, eenmaal een gestandaardiseerde toets lees - en rekenvoorwaarden. Van ieder kind volgen we op die manier door de jaren heen de ontwikkeling van het leren. Wij hebben hiervoor een toetskalender opgesteld. 
Naast de leerontwikkeling is minstens zo belangrijk de sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken in de groepen het programma Rots&Water en als leerlingvolgsysteem gebruiken we het instrument ZIEN!

 

Voor de leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong laten zien hebben we een protocol opgesteld. In het protocol staat onze manier van handelen beschreven, welke aanpassingen in het leren we kunnen bieden naast wat we als Montessorischool al aanbieden, maar ook onze betrokkenheid en samenwerking met Laika en Vostok. (ambulante begeleiding Laika, de plusklas Vostok vanuit het Samenwerkingsverband). Protocol meerbegaafdheid 2019.

De intern begeleider is een leraar met speciale taken die in de school belast is met de coördinatie van de begeleiding van de aandachtskinderen en het begeleiden van de groepsgewijze toetsen van het leerlingvolgsysteem. Bij ons is dat Laura. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Voor vragen kunt u altijd bij haar terecht.

 

Begeleiding aandachtskinderen
Als uw kind extra begeleiding en ondersteuning op school nodig heeft zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de hulpvraag van uw kind starten we een traject waarbij ouders onze directe partners zijn. Gezamenlijk bespreken we welke hulp nodig is en hoe we die inzetten. Er zijn soms ook problemen in de leer-en gedragsontwikkeling waarbij er meer expertise nodig is. Dit doen we door het voeren van gesprekken met het Ondersteuningsteam waarin ouders, leerkracht(en), directie, interne begeleiding, Schoolbegeleidingsdienst (SBZW) en de Schoolmaatschappelijke Werk (SMW) zitting hebben. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt die u als gespreksverslag ook ontvangt.

De belangrijkste vraag die we ons stellen is:
"wat heeft dit kind nodig, met deze leerkracht, op deze school, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen".

Het kan voorkomen dat we na meerdere gesprekken, acties en eventueel buitenschoolse ondersteuning en/of onderzoek gezamenlijk besluiten dat de school niet kan bieden wat nodig is. In dat geval richten we ons tot het Zorgplatform Zaanstreek-Waterland om advies. Een advies kan zijn dat een plaatsing op een school in het speciaal (basis)onderwijs (SBO/SO) het beste past bij de begeleidings - en onderwijsvraag van uw kind.

Het kan ook zijn dat uw kind voldoende heeft aan een begeleidingstraject op de reguliere basisschool. De basisschool wordt dan ondersteund door een deskundige (ambulant begeleider) uit het speciaal basisonderwijs. Zij is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met leer- en of opvoedingsmoeilijkheden. Zo kunnen leerlingen zo lang mogelijk op hun eigen school blijven en hoeven zij niet naar de speciale school voor basisonderwijs (SBO). Mocht dat om welke reden dan ook alsnog niet lukken, dan kunnen kinderen in goed overleg met de ouders, hulpverleners en de leerkracht een plekje krijgen in het speciaal (basis)onderwijs.

Het speciaal basisonderwijs (SBO)
Niet alle leerlingen die moeite hebben met leren of milde gedragsproblemen hebben komen in aanmerking voor speciaal onderwijs. Deze leerlingen vallen onder de zorgtrajecten in het reguliere onderwijs. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk met leeftijdsgenootjes op hun school in de buurt kunnen blijven. Het speciaal basisonderwijs ondersteunt de school bij het bieden van de juiste hulp aan de leerling. Mocht die hulp niet meer toereikend zijn, dan kunnen deze leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Dit type onderwijs zit in vele opzichten tussen het reguliere en het speciaal onderwijs in. In het speciaal basisonderwijs zijn de klassen iets groter dan in het speciaal onderwijs, maar kleiner dan op de reguliere basisschool. Voor toelating tot het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Het speciaal onderwijs (SO)
Er is de laatste jaren veel veranderd in de organisatie van het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs bestaat uit 10 verschillende schoolsoorten en is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis. De scholen voor speciaal onderwijs en de ambulante begeleiding zijn per cluster georganiseerd in Regionale Expertise Centra (REC). Ze bundelen hun expertise waardoor leerlingen beter geholpen kunnen worden.
De schoolsoorten zijn onderverdeeld in 4 clusters.
Cluster 1: Onderwijsinstellingen voor kinderen met visuele handicaps;
Cluster 2: Scholen voor kinderen met communicatieve handicaps: gehoorproblemen en ernstige spraaktaalproblemen;
Cluster 3: Scholen voor kinderen met een lichamelijke en/ of verstandelijke handicap en langdurig zieke kinderen;
Cluster 4: Scholen voor kinderen met psychiatrische - of ernstige gedragsstoornissen.

In de regio Amsterdam kennen we de volgende REC organisaties:
REC 2 Holland-Flevoland www.rec2holland-flevoland.nl
REC 3: REC Noord- Holland www.recnoordholland.nl
REC 4: REC 4.5 www.rec45.nl

Om toegelaten te worden op een school voor speciaal onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

www.swvwaterland.nl
www.sbzw.nl
www.passendonderwijs.nl