Beleid en Protocollen

Dossiers

Lees meer over de leerlingdossiers en privacy

Visitatie en erkenning NMV

We zijn een gecertificeerde montessorischool. De NMV komt elke vijf jaar om de school te beoordelen. De laatste keer was dat in 2010. In het voorjaar van 2016 worden we opnieuw beoordeeld.

Managementstatuut Espritscholen

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.  

Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1999 geldt de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt.

Anti-Pestprotocol

De Montessorischool Landsmeer wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Waarom dan een pestprotocol? 

Omgang medicatie en medisch handelen

Het protocol is opgesteld om scholen een handreiking te geven over hoe te handelen in situaties zoals het toedienen van en omgang met medicatie waar het leerlingen betreft.

Leerlingdossiers

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet “De Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving voor landen van de Europese Unie. Deze wet heeft ook invloed op ons en is gericht op beveiliging van persoonsgegevens. Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen. 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de school. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen Espritscholen schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de (Esprit)scholen.

Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.