Inschrijven

Schoolgids

Bekijk hier de schoolgids

EEN BELANGRIJKE BESLISSING

Het kiezen van een school is voor ouders een belangrijke beslissing. Een kennismaking vooraf met de school vinden wij vanzelfsprekend. We hopen dat deze website u op weg helpt voor een weloverwogen beslissing aangaande de school voor uw kind.

Toelatingsprocedure

De school hanteert een toelatingsprocedure. De toelatingsprocedure is ingesteld, omdat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen structureel overschrijdt. Vanaf het moment dat uw kind tweeënhalf jaar oud is, kunt u contact opnemen met de school voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. De rondleiding is altijd onder schooltijd, zodat ouders ook de sfeer in de school kunnen ervaren. In het gesprek komen onder andere het werken op een montessorischool, de relatie tussen onderwijs en opvoeding en de wederzijdse verwachtingen aan de orde. De daadwerkelijke inschrijving kan pas plaatsvinden wanneer uw kind drie jaar oud is. Het feit dat uw kind staat ingeschreven garandeert echter geen daadwerkelijke plaatsing.

De procedure van registratie wordt in drie delen gesplitst. Nadat ouders hun kind hebben laten registreren, ontvangen zij een bevestiging van registratie met daarbij een verwijzing naar de toelatingsprocedure. In de maanden oktober, februari en juni, 5 tot 9 maanden voordat het kind vier jaar wordt, wordt via loting een besluit genomen over de toelating.  

           Moment van berichtgeving:

 • Geboren:  april t/m juli                           bericht:    eind oktober
 • Geboren:  augustus t/m november     bericht:    eind februari
 • Geboren:  december t/m  maart          bericht:    eind juni

Wanneer een kind geplaatst is, vindt er een paar maanden voor de daadwerkelijke start een intakegesprek met de directeur plaats. 

Criteria voor toelating in volgorde van prioriteit:

 1. Kinderen met broertjes of zusjes op school worden met voorrang geplaatst.
 2. Kinderen van personeelsleden worden met voorrang geplaatst.
 3. Zij-instromers van andere montessorischolen hebben voorrang, mits er plaats is.    
 4. We hanteren een maximale groepsgrootte voor de onderbouw van 27 kinderen.                    
 5. We streven voor de midden- en bovenbouw naar een groepsgrootte van 28 kinderen en hanteren een maximale groepsgrootte van 30 kinderen.


Daarnaast gelden de volgende generieke criteria:

 • Leeftijdsopbouw van de groep.
 • Woonplaats van het kind. Kinderen uit Landsmeer hebben voorrang.  Gehanteerde verhouding: 75 % Landsmeerse kinderen ten opzichte van 25% kinderen uit omliggende gebieden. 
 • De leeftijd bij registratie is ten opzichte van de registratiedatum een doorslaggevende factor bij aanmeldingen van gelijke prioriteit.

Het registratieformulier kan na de rondleiding en een oriënterend gesprek én als het kind drie jaar oud is worden aangevraagd bij de administratie, ingevuld en opgestuurd. Ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst.  

Wij verwachten dat ouders die hun kind bij ons op school wensen in te schrijven zich verdiept hebben in de montessoripedagogiek en deze visie onderschrijven.

Zij-instroom

Voor kinderen die door verhuizing of andere redenen op latere leeftijd worden aangemeld, is een aannameprocedure opgesteld. Hierbij onderneemt de aannamecommissie, bestaande uit de directie, de intern begeleider en een leerkracht uit de bouw waar het aangemelde kind zal moeten worden geplaatst, de volgende stappen:

 • Er wordt contact opgenomen met de huidige school. Tussen de directies van basisscholen in Landsmeer zijn hierover afspraken gemaakt.
 • Het kind wordt uitgenodigd voor een proefdag waarop het kind zal meedraaien in een groep.
 • De aannamecommissie neemt een beslissing, waarna de ouders hierover geïnformeerd worden.
 • De school ontvangt bij zij-instroom een onderwijskundig rapport van de leerling. Dit rapport bepaalt onder andere de plaatsing en in welke groep de leerling wordt geplaatst.
 • Zij-instroom vindt bij voorkeur niet tijdens het schooljaar plaats. Voor zover dit niet voorkomen kan worden, wordt gestreefd naar plaatsing na een vakantie als het gaat om plaatsing in midden- en bovenbouw.
 • Kinderen die op een andere school een advies voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs hebben ontvangen, worden, na overleg met de directeur, schoolbegeleiding, intern begeleider, huidige leerkracht en een positief besluit, onder voorbehoud geplaatst.

Hardheidsclausule:
Indien het naleven van de regels van de toelatingsprocedure voor de betrokkenen tot een onaanvaardbaar gevolg zou leiden in termen van redelijkheid en billijkheid dan is de directeur van de school bevoegd om in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd af te wijken van het beschreven toelatingsbeleid.

Bezwaar

Betrokken ouders/verzorgers kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school over de procedurele gang van zaken bij een weigering tot toelating van hun kind tot de school binnen twee werkweken na het bericht van niet plaatsing.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.