Advisering groep 8 naar het Voortgezet onderwijs

In de tijd hebben wij de belangrijkste momenten voor u hieronder op een rij gezet. 

mei / juni
De kinderen krijgen in groep 7 een entreetoets van het CITO. De CITO entreetoets geeft een beeld van de schoolvorderingen.

november
Medio november groep 8 laten we alléén bij de kinderen waarvoor het nodig is de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afnemen. De Schoolbegeleidingsdienst Waterland ondersteunt de school bij de afname van de NIO. De NIO is een hulpmiddel om te komen tot een gedegen VO-advies. 

Voor een aantal vormen of niveau's van voorgezet onderwijs is de NIO echter wel een verplicht aan te leveren gegeven, in combinatie met de LAT-toetsen. De (LAT) Leer-AchterstandenToets zijn de gewone leerlingvolgsysteemtoetsen voor lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen die in de groep worden gemaakt.

november
In november is er de panelavond voor de leerlingen van groep 8. Oud-leerlingen van diverse scholen vertellen hun vroegere klasgenoten over hun ervaringen in het voortgezet onderwijs en geven tips en de kinderen uit groep 8 kunnen de vragen stellen, die ze van tevoren voorbereid hebben. Tegelijkertijd is er voor de ouders van groep 8 een voorlichting Route naar het VO.

december
In december vinden de voorlopige adviesgesprekken plaats. Het beeld dat de school heeft van de schoolresultaten, het gedrag in de groep, de werkhouding, de concentratie en motivatie door de jaren heen is van groot belang. In samenspraak met de ouders leiden deze gegevens tot een voorlopig advies. Op de verslagbesprekingen in februari volgt het definitieve advies.

februari 
In deze maand van het schooljaar zijn de verslagbesprekingen en stellen we het definitieve advies vast. U krijgt dan ook het overdrachtsformulier van het ELK (elektronisch loket Amsterdam) ter ondertekening voorgelegd. Indien wenselijk kan er nog iets veranderd worden. In het ELK vermelden de basisscholen het advies en de noodzakelijke informatie voor het voortgezet onderwijs. De maanden januari, februari en maart is ook de oriëntatieperiode. In deze tijd houden de VO-scholen hun open dagen. De precieze data staan in de schoolkeuzegids die ouders ontvangen.

In februari krijgt u het officiële aanmeldingsformulier, waarmee u uw kind op één school kunt inschrijven.

februari / maart
Vanaf deze datum is inschrijven voor het VO mogelijk. Voor het Montessorilyceum Amsterdam (MLA) geldt dat leerlingen die bij over - aanmelding tot een voorrangscategorie behoren, zich tijdig moeten hebben aangemeld.
Dit betreft:
• Leerlingen die in het huidige schooljaar op een montessoribasisschool zitten.
• Broertjes en zusjes van zittende leerlingen van het MLA.
• Kinderen van medewerkers van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Bij teveel plaatsbare kinderen op een school wordt er geloot. U krijgt dan ook bericht of uw kind bij de 1e ronde is geplaatst.

april
De 8ste groep maakt deze maand de verplichte eindtoets. Het resultaat van de eindtoets heeft geen gevolg op het al eerder gegeven advies, als het resultaat minder is dan verwacht. Is het resultaat hoger dan verwacht, dan kunnen ouders en leerkracht het advies bijstellen. In april is er een mogelijk voor een aanmelding in de 2e ronde. Voor VO scholen buiten Amsterdam geldt niet het ELKK, maar de procedure is verder vergelijkbaar.