Inschrijven

Een belangrijke beslissing

Het kiezen van een school is voor ouders een belangrijke beslissing. Een kennismaking vooraf met de school vinden wij vanzelfsprekend. We hopen dat deze website u op weg helpt voor een weloverwogen beslissing aangaande de school voor uw kind.

Oriënterend gesprek, kennismaking met de school
De school hanteert geen vaste termijn waarop ouders hun kind kunnen aanmelden. Voordat een kind wordt ingeschreven, vindt er eerst een gesprek plaats met de directie en een rondleiding door de school met een van onze collega's. De rondleiding is altijd onder schooltijd, zodat ouders ook de sfeer in de school kunnen ervaren. In het gesprek komt ondermeer het werken op een montessorischool, de relatie onderwijs en opvoeding en de wederzijdse verwachtingen aan de orde.

Toelatingsprocedure


De school hanteert een toelatingsprocedure. De toelatingsprocedure is ingesteld, omdat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen structureel overschrijdt.

 

De procedure van registratie wordt in twee delen gesplitst. Nadat ouders hun kind hebben geregistreerd, ontvangen zij een bevestiging van registratie met daarbij een verwijzing naar de toelatingsprocedure. In de maand september en in de maand maart wordt een besluit genomen over de toelating.

 

·         Ouders van kinderen die tussen 1 april en 1 oktober vier jaar worden, krijgen eind september schriftelijk bericht of hun kind geplaatst is (dit is dus tussen 6 maanden tot 1 jaar van tevoren)

·         Ouders van kinderen die tussen 1 oktober en 1 april vier jaar worden, krijgen eind maart schriftelijk bericht of hun kind geplaatst is (dit is dus tussen 6 maanden tot 1 jaar van tevoren)

 

Als uw kind geplaatst is, vindt er, een paar maanden voor de daadwerkelijke start van het kind op school, een intakegesprek met de directeur plaats.

 

Criteria voor toelating in volgorde van prioriteit:

1.    Kinderen met broertjes of zusjes op school worden met voorrang geplaatst.

2.    Kinderen van personeelsleden worden met voorrang geplaatst.

3.  Zij-instromers van andere montessorischolen hebben voorrang, mits er plaats is. Wij hanteren een maximalen groepsgrootte voor de onderbouw van 27 kinderen. We streven voor de midden- en bovenbouw naar een groepsgrootte van 27 kinderen en hanteren een maximale groepsgrootte van 30 kinderen.

4.    Kinderen van oud-leerlingen hebben voorrang, mits ze zich minimaal 2 jaar van te voren hebben geregistreerd.

 

Daarnaast gelden de volgende generieke criteria:

·         Samenstelling groep: verhouding jongens – meisjes.

·         Leeftijdsopbouw van de groep. (vóór 1 oktober, na 1 oktober).

·         Woonplaats van het kind. Kinderen uit Landsmeer hebben voorrang. Gehanteerde verhouding: 75 % Landsmeerse kinderen ten opzichte van 25% kinderen uit omliggende gebieden.

·         Datum van registratie als doorslaggevende factor bij aanmeldingen van gelijke prioriteit.

 

Het registratieformulier kan na het gesprek met de directeur worden aangevraagd, ingevuld en opgestuurd. Ouders ontvangen een bevestiging van binnenkomst.

 

Wij verwachten dat ouders die hun kind bij ons op school wensen in te schrijven zich verdiept hebben in de Montessoripedagogiek en deze visie onderschrijven.

(voor meer informatie hierover zie schoolgids hoofdstuk 2 De identiteit van de school)

 

Zij-instroom

Voor kinderen die door verhuizing of andere redenen op latere leeftijd worden aangemeld, is een aannameprocedure opgesteld. Hierbij onderneemt de aannamecommissie, bestaande uit de directie, de intern begeleider en een leerkracht uit de bouw waar het aangemelde kind zal moeten worden geplaatst, de volgende stappen:

·         Er wordt contact opgenomen met de huidige school. Tussen de directies van basisscholen in Landsmeer zijn hierover afspraken gemaakt.

·         Het kind wordt uitgenodigd voor een proefdag waarop het kind zal meedraaien in een groep.

·         De aannamecommissie neemt een beslissing, waarna de ouders hierover geïnformeerd worden.

·         De school ontvangt bij zij-instroom een onderwijskundig rapport van de leerling. Dit rapport bepaalt onder andere de plaatsing en in welke groep de leerling wordt geplaatst.

·         Zij-instroom vindt bij voorkeur niet tijdens het schooljaar plaats. Voor zover dit niet voorkomen kan worden, wordt gestreefd naar plaatsing na een vakantie als het gaat om plaatsing in midden- en bovenbouw.

·         Kinderen die op een andere school een advies voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs hebben ontvangen, worden, na overleg met de directeur, schoolbegeleiding, intern begeleider, huidige leerkracht en een positief besluit, onder voorbehoud geplaatst.

 

 

Hardheidsclausule:

Indien het naleven van de regels van de toelatingsprocedure voor de betrokkenen tot een onaanvaardbaar gevolg zou leiden in termen van redelijkheid en billijkheid dan is de directeur van de school bevoegd om in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd af te wijken van het beschreven toelatingsbeleid.

 

Bezwaar:

 

Betrokken ouders/verzorgers kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school over de procedurele gang van zaken bij een weigering tot toelating van hun kind tot de school binnen twee werkweken na het bericht van niet plaatsing.

Overeenkomst Ouderbijdrage